رئیس كل بیمه مركزى از تصویب آئین نامه توانگرى
مالى شركت هاى بیمه خبر داد و گفت: تلاش براى
اختصاص یارانه نقدى براى خرید بیمه هاى زندگى در
دستور كار بیمه مركزى قرار دارد.
سید محمد كریمى با اعلام این خبر كه در شوراى
عالى بیمه آئین نامه توانگرى مالى شركت هاى بیمه به
تصویب رسید، اظهار داشت: این آئین نامه به زودى به
شركت هاى بیمه ابلاغ خواهد شد.
وى گفت: با تصویب آئین نامه توانگرى مالى حدود
و اندازه شركت هاى بیمه براى پذیرش ریسك تعیین
خواهد شد و بدین ترتیب شركت ها براساس توانگرى
مالى كه دارند، مى توانند قبول ریسك داشته باشند.
كریمى با اشاره به تدابیر بیمه مركزى براى بیمه هاى
زندگى، تصریح كرد: تلاش براى اختصاص یارانه نقدى
براى خرید بیمه هاى زندگى در دستور كار بیمه مركزى
جمهورى اسلامى ایران قرار دارد.
به گفته رئیس كل بیمه مركزى، تقویت و تشویق
بیم هگذاران براى خریدارى بیمه عمر از طریق
معافیت هاى مالیاتى كه به روى بیمه هاى زندگى اعمال
مى شود راهى است براى جذب مردم براى خرید این نوع
بیمه نامه ها كه در حال انجام است.
رئیس كل بیمه مركزى همچنین اعلام آمادگى كرد:
واگذارى مجدد سهم اتكایى اجبارى از سوى بیمه
مركزى به شركت هاى بیمه براى تقویت هرچه بیشتر
بیمه هاى عمر به طور جدى دنبال مى شود.
وى بیان كرد: بیمه مركزى باید از اتكایى اجبارى خارج
شود و ما در همین جا اعلام مى كنیم كه این آمادگى
را داریم تا در جهت رشد و توسعه صنعت بیمه این گام
اساسى را برداریم.كریمى اضافه كرد: بدین ترتیب بخشى
از مبالغ اتكایى براى رونق بخشیدن به بازار بیمه هاى
زندگى به شرك تهاى بیمه بازگردانده مى شود.
وى با اشاره به اینكه اولویت ارائه مجوزهاى جدید با
شركت هاى تخصصى بیمه عمر است، خاطر نشان كرد:
شرك تهایى كه درخواست مجوز ارائه كرد هاند در صورتى
كه براى بیمه هاى تخصصى باشد، قطعا زودتر به سرانجام
خواهد رسید.
رئیس كل بیمه مركزى به شركت هاى بیمه توصیه
كرد: تنوع را براى ارائه بیمه هاى زندگى افزایش داده
و با نیازسنجى مشتریان طرح هاى نو ارائه دهند و به
بیم ههاى عمر موجود اكتفا نكنند.
وى در ادامه به تفاهم نامه بیمه مركزى با دانشگاه
اقتصاد تهران اشاره كرد و گفت: در مقطع دكترى
پذیرفته شدگان را مورد حمایت قرار خواهیم داد تا در
آینده نزدیك هیئت علمى بیمه اى داشته باشیم.
كریمى با اشاره به حضور بیمه هاى خارجى در كشور،
عنوان كرد: بیمه مركزى از كشورهایى كه خواهان ارائه
خدمات بیمه اى در خاك ایران هستند استقبال م ىكند
و فضا براى حضور آنان فراهم است.
كریمی اضافه كرد: ارائه مجوز به بیمه هاى خارجى با
هیچ ممنوعیتى همراه نبوده و قابل پیگیرى است.
وى با تاكید بر اینكه براى شركت هاى تخصصى بیمه هاى
زندگى بسترسازى مناسب دیده شده است، اظهار كرد:
شرك تهایى كه فقط در بخش بیمه هاى زندگى خواهان
فعالیت باشند تنها با 100 میلیارد تومان سرمایه پذیرش
خواهند شد، این در حالى است كه این رقم براى
شركت هاى جنرال 250 میلیارد تومان است.
رئیس كل بیمه مركزى به مدیران شركت هاى بیمه
توصیه كرد: براى بسط و گسترش بیمه هاى عمر در
كشور حداكثر تخفیف را به بیمه گذاران و حداكثر كارمزد
را براى شبكه فروش در نظر گیرند.