یك اسكناس دویست تومنی میدی به فقیر و انتظار داری ھزار تا بلا از سرت دفع بشه

این كه هنر نیست بر فرض داری پول بیمه خودتو میدی بیمه کردن خودت كه کار خیر نیست

اگه راست میگی بدون داشتن انتظار به فقیر کمک کن و آرزو كن مشكلاتش حل بشه

یا اینكه با خدا آشتی میكنی به این شرط كه پولدارت كنه و اگه پولدار نشدی

باز قهر میكنی - خدا رو به خاطر پاك بودنش پرستش كن

حتی اگر گناه كردی و خدا مجازاتت کرد تا رشد کنی نباید پرستش خدا رو قطع كنی

خدا رو به خاطر پاکی و زیبائی هاش بپرست نه برای منافعت