•   برای ثروتمند شدن باید بتوانید به زبان ثروتمندان صحبت کنید و زبان ثروتمندان،دانش مالی است
  •   این دو شهامت، لازمه موفقیت در زندگی هستند:
          1.شهامت کمک خواستن از دیگران                 2.شهامت کمک کردن به دیگران
  • هنر ثروتمندان پول درآوردن نیست چرا که این کار را همه بلدند: همه هنر آنها در نگهداری پول و ارتقاء آنست
  • سه عامل باعث ثروتمند شدن می شود:

                                                     پول درآوردن(4٪)   حفظ پول(16٪)   ارتقاء پول(80٪)

  •  انسانهای معمولی ماهانه یک درآمد دارند ولی انسانهای ثروتمند،روزانه یک درآمد و شاید هم چند درآمد