*- مدیران بدانند، دگرگونی مثل مرگ اجتناب ناپذیراست.

*- بزرگترین خطر هنگام به وجود آمدن تغییرات، خود تغییرات نیستند بلكه عمل كردن با منطق دیروز است.                        

*- زندگی، پدیده ای ایستا نیست؛ تنها دو گروه نمی توانند افکار خود را عوض کنند:

   دیوانگان تیمارستان، و مردگان گورستان.  

*- تغییر آنگاه شروع می شود که فردی پله بعدی را ببیند.

*- بزرگترین کشف نسل امروز این است که انسان می تواند با تغییر ذهنیت خود، زندگی خود را تغییر دهد.

*- ما ایستادگی را از طبیعت می آموزیم: رودی که از رفتن باز بایستد، بوی گند می گیرد.

*- زمانی كه چشمت به سازمانی با قدمتی طولانی و موفّق می افتد،

 باید بدانی كه روزی روزگاری، شخصی تصمیم شجاعانه ای گرفته است. (پیتر دراكر) 

*- انسانها فقط در یك چیز مشتركند: متفاوت بودن .

*- مشكل این نیست كه راه حل را نمی شناسند، مشكل این است كه مساله را نمی شناسند.

*- نخستین گام به سوی دانایی، این است كه بدانیم نادانیم.

*- انسانها باید یاد بگیرند كه اشتباهات هوشمندانه، قسمتی از هزینه پیشرفت هستند. 

*- ذهن مثل چتر نجات است ، فقط وقتی عمل می كند كه باز شده باشد.